15.11.2017

Treść ogłoszenia

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 30 roku życia, zamieszkałe w powiatach: ełckim, giżyckim, oleckim, piskim, gołdapskim, węgorzewskim, do udziału w projekcie: „Cel – PRACA!”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 W ramach projektu uczestnicy skorzystają m.in. ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje komputerowe oraz 3 miesięcznych staży zawodowych. Osobom, które wezmą udział w projekcie, zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz stypendia szkoleniowe i stażowe.